Při poskytování služeb nám pomáhají cookies.

OKVíce informací
Uživatel: nepřihlášen Přihlásit

Kategorie zboží

KATALOG

 

Úvod>Info >Reklamační řád

Reklamační řád

1. Obecná ustanovení / Účel

Stanovit pravidla jednání v reklamačním řízení se zákazníkem.

1.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí každé Rámcové smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek TAMADEX spol. s r.o. a vztahuje se na všechny produkty a služby obstarané TAMADEX spol. s r.o. jako prodejcem (dále jen prodávající) na straně jedné, pro kupujícího na straně druhé.

1.2 Kupující podpisem Rámcové smlouvy prohlašuje, že se před jejím uzavřením seznámil s obsahem tohoto reklamačního řádu a o jeho obsahu poučil i své konečné zákazníky, kteří s ním bez výhrady souhlasí.

2. Rozsah platnosti

Platí pro celou společnost.
Účinnost reklamačního řádu nabývá dnem 1. 12. 2016.
S tímto dokumentem je možno seznámit zákazníka.

3. Všeobecně

Ustanovení tohoto řádu se vztahují na řešení reklamací nákupu výrobků firmy TAMADEX spol. s r.o. realizované přímým nákupem. Při přejímce zboží od přepravní společnosti prosím postupujte dle pokynů přiložených u každé zásilky (paleta, nebo balík).

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto reklamačního řádu a v souladu s platnými zákonnými předpisy se rozumí:

 • kupující - fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky za účelem vlastního užití nebo dalšího prodeje
 • prodávající -  firma TAMADEX spol. s r.o., zastoupená pověřeným pracovníkem
 • zboží - hotový výrobek nebo služba - které byly předmětem Kupní smlouvy (Smlouvy o dílo) mezi kupujícím a prodávajícím

4. Vady zboží

4.1 Reklamace se vztahují na následující vady zboží (služby):

a) zjevné vady - vady, které kupující zjistí při přejímce zboží, kterou je povinen provést při převzetí dodávky podle Občanského zákoníku v platném znění:

 • výrobky viditelně nesplňující jakostní požadavky dané ustanovením Kupní smlouvy - potvrzené objednávky,
 • záměna sortimentu (vztahuje se na případ, kdy došlo k dodání jiných výrobků, než bylo uvedeno v objednávce),
 • množstevní vada (vztahuje se na případ, kdy došlo k dodání jiného množství zboží, než bylo uvedeno v objednávce).


b) skryté vady - vady, které kupující nemohl zjistit při přejímce zboží (při poškození zboží ze strany dopravce) a které byly zjištěny v průběhu doby záruky např. (vada materiálu, výpadek funkce, atd.)

 

4.2. Reklamace se nevztahují na následující případy:

 • vady výrobků, na které byla při nákupu zboží poskytnuta sleva
 • vady výrobků, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl, nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět
 • zjevné vady výrobků, které nebyly kupujícím oznámeny ihned při převzetí dodávky (viz Občanský zákoník v platném znění)
 • na nedodržení dodací lhůty
 • skryté vady výrobků, které nebyly oznámeny prodávajícímu ihned po jejich zjištění
 • vady výrobků, vzniklé vlivem vnějších událostí, které nezpůsobil prodávající (např. nedodržení předepsaných podmínek použití nebo manipulace a p.-viz Občanský zákoník v platném znění)

5. Nároky z vad zboží

V případě oprávněných reklamací zjevných vad, poskytuje prodávající kupujícímu následující náhrady:

 • opravu
 • výměnu vadného zboží za náhradní (bez vady)
 • finanční vyrovnání (formou dobropisu)
 • poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny
 • v případě záměny či množstevní vady lze tento rozpor řešit dohodou s následující výměnou, případně doplněním chybějícího zboží v co nejkratším možném termínu, event. vrácením neobjednaného zboží zpět

V případě oprávněných reklamací skrytých vad, poskytuje prodávající kupujícímu následující náhrady:

 • opravu
 • výměnu vadného zboží za náhradní  (bezvadné)
 • poskytnutí přiměřené slevy z kupní cen
 • finanční vyrovnání (formou dobropisu)

6. Uplatnění a způsob řešení reklamace

6.1. Místo uplatnění reklamace

Kupující uplatní reklamaci výrobku, případně dodávky zboží a to buď písemným oznámením, nebo osobně u vedoucího firmy v sídle společnosti, dále jen telefonicky, nebo emailem.

 • v případě zjevných vad ihned při přejímce zboží (Občanský zákoník v platném znění)
 • v případě skrytých vad ihned po jejich zjištění po rozbalení zboží nejdéle však do 48 hodin od přebrání zboží od dopravce
 •  v případě vady funkčnosti nejdéle v době do 3 měsíců od data přijmutí zboží


Kupující je povinen formou emailu či písemně k uplatnění reklamace předložit:

Fotografie poškozeného zboží a samotného obalu před a po rozbalení, uvést číslo dodacího listu či faktury, ke které se reklamace vztahuje. Při poškození ze strany dopravce je také nutné doložit kopii předávacího a reklamačního protokolu, kde je uveden záznam o poškozeném zboží (o jaký produkt se jedná a jaké množství bylo poškozeno) viz informační leták, který je přibalen ke každé zásilce.

Vše odešlete nejpozději do 2 dnů:

Email:  expedice@tamadex.cz  / prodej@tamadex.cz
Adresa:  TAMADEX spol. s r.o., Žabokrky 50, 549 31, Hronov

Reklama
ční řízení bude zahájeno až po obdržení všech podkladů.

6.2. Způsob řešení reklamace

Reklamaci řeší obchodní zástupce ve spolupráci s expedicí firmy TAMADEX spol. s r.o., nebo s vedením firmy.

Odpovědný pracovník firmy (obchodní zástupce, případně VF) je povinen vyrozumět kupujícího o výsledku reklamačního řízení nejpozději do 30ti dnů od předání podkladů k reklamačnímu řízení, pokud se obě strany nedohodnou na lhůtě delší (např. pokud je delší lhůta nutná v důsledku prováděných zkoušek reklamovaného zboží).

V ostatních bodech se reklamační řízení řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. Související dokumentace

Občanský zákoník v platném znění.

Kontaktní formulář ikona

Info

Odkazy

Informace o ochraně osobních údajů

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:

Všechna práva vyhrazena.
Obch. rejstřík Krajský soud:
Hradec Králové 
odd. C vl. 19261

Fakturační adresa:
TAMADEX spol. s r.o.
Zbečník 19, 549 31 Hronov
IČO: 26001853

 www.tamadex.cz
 Facebook / TAMADEX

Provozovna:
TAMADEX spol. s r.o.
Žabokrky 50, 549 31 Hronov

Webové stránky vytvořil Acceler